Worketeers

Worketeers b.v. is gevestigd aan de Sophialaan 1 te 8939 AE Leeuwarden. Worketeers verzamelt (jouw) persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en is Verwerkings-verantwoordelijke in de zin de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).  Voor zover er derden worden ingeschakeld voor de verwerking van gegevens dan worden er verwerkersovereenkomsten gesloten zoals dat in de AVG is vereist.

Verzamelen van informatie over personen?

Worketeers verzamelt persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van deze website. Bij alle bezoeken aan deze website wordt informatie verzameld. De informatie wordt zo lang als nodig en wettelijk toegestaan is bewaard.

Waarom informatie verzamelen?

Worketeers verzamelt en verwerkt gegevens voor de uitvoering van HR-dienstverlening zoals bemiddeling, uitzenden, detachering, werving & selectie, in- en doorleen, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, re-integratie, loopbaanbegeleiding en outplacement, advies, planning en personeels- en salarisadministratie in de breedste zin van het woord. Bij de verzameling en verwerking van gegevens worden de belangen van de persoon van wie deze gegevens zijn zorgvuldig meegewogen. 

In bepaalde gevallen dient Worketeers – waar mogelijk –  toestemming van de persoon waarvan de gegevens worden verzameld te vragen Bij personen jonger dan 16 jaar is toestemming nodig ouders c.q. wettelijk vertegenwoordigers.

Op basis van verwerkte gegevens onderhoudt Worketeers haar zakelijke relaties kan zij haar HR dienstverlening promoten en aanbieden en overeenkomsten voor opdrachten sluiten en uitvoeren.

Wanneer verzamelen

Worketeers verzamelt informatie als deze website wordt bezocht en/of de bezoeker zich aanmeldt, een account aanmaakt, gegevens invult en/of op ander wijze achterlaat.  Daarnaast verzamelt Worketeers indirect gegevens: 

 1. van social media, enkel indien wij op basis van goede redenen denken dat kandidaten geïnteresseerd in werk zijn. 
 2. van opgegeven referentie contactpersonen
 3. van klanten, waar kandidaten zijn aangeboden of waar personen werken of gewerkt hebben, die persoonlijke informatie over je met ons delen of die jou aanmeldt voor onze dienstverlening; indien dit onderdeel uitmaakt van of voortvloeit uit onze afspraken;
 4. van leveranciers in het kader van in- en doorleen, waarbij geldt dat de leverancier een de betreffende persoon informeert en naar het privacy statement verwijst.

Indien Worketeers goede gronden heeft om te denken dat kandidaten interesse om te worden benaderd voor werk dan zullen kandidaten benaderd worden voor inschrijving en/of met de vraag of zij op een andere manier gebruik willen maken van de HR-dienstverlening van Worketeers. Als een kandidaat geen interesse heeft zal Worketeers daar rekening mee houden. 

Welke gegevens worden verzameld

Worketeers verzamelt anonieme informatie over gebruikers van deze website. Worketeers gebruikt van cookies en analytics om deze website te verbeteren. 

Bij verstrekking van informatie, door het invullen van een formulier, sollicitatie of inschrijving waarbij een account wordt aangemaakt worden de verstrekte gegevens door Worketeers verwerkt.

Gebruik van informatie

Verzamelde informatie wordt gebruikt sollicitanten, (potentiële) kandidaten, zzp-ers, flexwerkers, medewerkers van leveranciers, deelnemers van klanten of andere personen te benaderen voor interesse in HR-dienstverlening van Worketeers.

Delen van informatie, met wie

Worketeers kan je persoonsgegevens delen met onderaannemers en/of leveranciers (zoals gegevensverwerkers) die voor of namens Worketeers diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, alleen voor zover deze partijen de persoonsgegevens nodig hebben voor een juiste uitvoering van werkzaamheden. Daarnaast kan Worketeers informatie delen met:

 1. derden zoals dienstverleners die functies in opdracht van Worketeers werkzaamheden uitvoeren (waaronder test-,opleidings-, en/of exameninstituten, partijen die klanttevredenheidsmetingen doen o.a. ten behoeve van keurmerken en certificeringen, externe consultants, zakenpartners en professionele adviseurs als advocaten, auditors, technische ondersteuningsfuncties en IT-consultants)
 2. opdrachtgevers waar kandidaten voor kunnen worden gesteld/personen gaan werken of al werken, 
 3. opdrachtgevers waar Worketeers ten behoeve van personen loopbaanbegeleiding, coaching, bemiddeling of outplacement voor verzorgt,
 4. personen en/of organisaties die referenties kunnen verstrekken of op verzoek van kandidaten en/of medewerkers, informatie verstrekken, zoals huidige, voormalige of beoogde werkgevers, opleiders, exameninstituten en uitzendbureaus;
 5. derden aan Worketeers gegevens, alleen met uitdrukkelijke toestemming, verstrekt of daarmee op verzoek gegevens deelt in verband met dataportabiliteit;
 6. pensioenfonds, indien van toepassing;
 7. overheidsinstanties en andere instanties (zoals subsidie-aanvragers) indien Worketeers daartoe verplicht of gerechtigd is.

Worketeers kan op basis van een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis worden verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken.

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven of opgeslagen buiten Nederland, mits deze adequaat worden beschermd.

Verzoeken aan Worketeers

Personen van wie Worketeers gegevens verwerkt, hebben recht op (op verzoek en na vaststelling van identiteit):

 1. inzage in de persoonsgegevens; 
 2. rectificatie van persoonsgegevens;
 3. verwijdering van persoonsgegevens; 
 4. beperking van verwerking van persoonsgegevens;
 5. beperking van of een bezwaar over de verwerking van de persoonsgegevens
 6. overdracht van gegevens,

tenzij dat op grond van een wettelijke verplichting niet is toegestaan.

Wijzigingen

Toestemming kan worden ingetrokken c.q. verwerking van gegevens kan worden geweigerd:

 1. door afmelden voor het ontvangen van informatie voor nieuwsberichten, evenementen, alerts of andere berichten via de afmeldmogelijkheid in ontvangen mails;
 2. door in browser settings te voorkomen dat cookies worden geplaatst of door cookie instellingen te wijzigen of cookies te verwijderen;
 3. door contact met Worketeers op te nemen voor wijzigingen die niet zelf kunnen worden doorgevoerd.

Voor vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) van een datalek kun contact worden opgenomen met Worketeers via de contactmogelijkheid op deze website.

Bescherming gegevens

Worketeers zorgt voor bescherming van persoonsgegevens en spant zich in om persoonsgegevens optimaal te beschermen. 

Gebruikers van deze website zijn zelf verantwoordelijk voor beveiliging van eigen computerapparatuur en/of telefoon en/of internetverbinding. Verzending van persoonsgegevens via internet geschiedt op eigen risico. 

Statement, wijzigingen

Dit statement kan door Worketeers te allen tijde – naar eigen inzicht van Worketeers – worden aangevuld en/of gewijzigd. De getoonde versie op deze website is van toepassing.